WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE KLUBU OWCZARKA BELGIJSKIEGO 2019

WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE KLUBU OWCZARKA BELGIJSKIEGO

Zarząd Klubu Owczarka Belgijskiego, informuje, iż Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze odbędzie się w dniu 23 marca 2019r o godz. 10:30 w Osuchowie przy ul. Polnej 1 Porządek obrad walnego zgromadzenia Otwarcie Walnego Zgromadzenia. Wybór Przewodniczącego, Prezydium Walnego Zgromadzenia oraz protokolantów. Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zgromadzenia. Powołanie Komisji Mandatowej, Skrutacyjnej i Wnioskowej. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia. Sprawozdania z działalności: – Zarządu Oddziału Sprawozdanie finansowe. Sprawozdanie Klubowej Komisji Rewizyjnej. Dyskusja nad sprawozdaniami. Zatwierdzenie sprawozdań i bilansu za rok ubiegły oraz udzielenie absolutorium Zarządowi. Uchwalenie planu pracy oraz preliminarza na rok bieżący. Rozpatrzenie i uchwalenie wniosków i dezyderatów. Wolne wnioski. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Protokół z poprzedniego Zebrania dostępny do wglądu w biurze Oddziału ZkwP Warszawa.

Comments are closed.